Penjelasan Mengenai Khiyar Majlis

Penjelasan Mengenai Khiyar Majlis

Penjelasan Mengenai Khiyar Majlis

Penjelasan Mengenai Khiyar Majlis
Penjelasan Mengenai Khiyar Majlis

 

a. Pengertian Khiyar Majlis

Khiyar majlis menurut pengertian ulama’ fiqih
اَنْ يَكُوْنَ لِكُلِّ مِنَ الْعَا قِدَيْنِ حَقٌّ فَسْحُ الْعَقْدِ مَادَامَ فِى مَجْلِسٍ الْعَقْدِ لَمْ يَتَفَرَّقَاَ بِاَبْدَانِهَايُخَيِّرُاَحَدُهُمَااْلا خَرَ فَيُخْتَارُ لُزُوْمُ اْلعَقْدِ
Artinya: ‘ hak bagi semua pihak yang melakukan ajad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad. Khiyar majlis di kenal dikalangan ulama syafiiyah dan hanabilah. Dengan demikian , akad akan menjadi lazim jika kedua belah pihak telah berpisah atau memilih. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah dan lain-lain.

b. Pendapat-Pendapat Para Ulama Tentang Khiyar Majlis

Berkaitan dengan khiyar majlis pendapat para ulama terbagi menjadi dua yaitu:

1. Ulama hanafiyah dan malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad menjadi lazim dengan adanya ijab dan qabul, serta tidak bisa hanya dengan khiyar sebab allah swt. Menyuruh untuk menepati janji, sebagai mana firmannya : او فوابلعقد Artinya : kamu semua harus menepati janji.
Sedangkan khiyar menghilangkan keharusan tersebut. Selain itu akad tidak sempurna selain adanya keridoaan. Sebagai amana firmannya: لاَّاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَا ض ٍمِّنْكُمْ
النساء29

Artinya : kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (qs. An-nisa’ : 29)
Golongan ini tidak mengambil hadits-hadits yang berkenaan dengan keberadaan khiyar majlis, sebab mereka tidak mengakuinya.
Adpun hadits tentang khiyar majlis tersebut yaitu:
(البيعان بالخيار مالم يثفرقا اويقولل احدهما للاخر.٠٠٠اخثر٠ (رواه البخاري ومسلم
Artinya: orang yang berjual beli ( penjual dan pembeli) berhak khiyar sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan yang berkata, pilihlah!
( hr. Bukhari muslim)

Ulama hanafiyah berpendapat yang di maksud akad pada jual beli tersebut adalah orang yang melakukan tawar-menawar sebelum akad. Untuk berakad atau tidak. Sedangkan kata-kata ‘’berpisah’’ pada hadits tersebut adalah berpisah dari segi ucapan bukan badan.
Menurut wahbah al-juhaili ‘’hadits tentang khiyar majlispun tidak dapat dikatakan menyalahi keridhaan, sebab khiyar majlis justru untuk memperkuat adanya keridhaan.

2. Ulama syafiiyah dan hanibilah

Ulama ini berpendapat adanya khiyar majlis jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qobul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badnnya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan , menjadikan atau saling berpikir.

Baca Juga: