Gerakan Reformise

 Gerakan Reformise

Gerakan reformis adalah suatu gerakan pembaharuan yang dilakukan untuk kembali kepada dasar islam yang asli. Kelompok ini berusaha menerapkan sistem ajaran islam seperti yang ada pada zaman Nabi SAW.

  1. Gerakan Radikalisme

Gerakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para pembaharu islam untuk membangkitkan kembali semanng dilakukan oleh para pembaharu islam untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat islam. Sehingga mereka akan mejadi masyarakat yang maju. namt masyarakat islam. Sehingga mereka akan mejadi masyarakat yang maju. Namu sebelum itu, unsur-unsur yang terdapat dalam ajaran islam yang tercemar oleh takhayul, bid’ah dan khufat harus dibersihkan terebih dahulu.

Dalam tatanan pelakanaan sseperti ini,biasanya cara yanan ditempuh melalui bentuk-bentuk radikal yang tak jarang dengan menggunakan kekerasan. Pada umumnya, gerakan ini menentang kekuasaa Barat yang kafir.

  1. Gerakan Neo-Sufisme

Gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan yang dilakukan para pembaharu dari kelompok tarekat atau tasawuf dengan mengambil bentuk baru. Bentuk baru itu aktifisme.

Bentuk aktifismedalam gerakan ini membuat masyarakat menjadi dinamis. bahkan dengan gerakan ini masyarakat dapat mengembangkan diri tanpa banyak bergantung kepada uuran kelompok atau bngsa lain.

Diantar unsur aktifisme adalah jihad. Melalui kata inilah umat islam melakukan pembaharuan, terutama menentang segala bentuk penjajahan dan keterbelakangan. Gerakan ini bnyak mewarnai berbagai pemberontakan petani bnten pada tahun1888 M

sumber :
https://essayagency417.com/2020/06/11/seva-mobil-bekas/